MISA Bamboo.NET 2020
MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ:
Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương,…
 • Nghiệp vụ Dự toán ngân sách
  Nghiệp vụ Dự toán ngân sách
 • Nghiệp vụ Tiền mặt
  Nghiệp vụ Tiền mặt
 • Nghiệp vụ Tiền gửi
  Nghiệp vụ Tiền gửi
 • Nghiệp vụ Vật tư, công cụ dụng cụ
  Nghiệp vụ Vật tư,
  công cụ dụng cụ
 • Nghiệp vụ Tài sản cố định (TSCĐ)
  Nghiệp vụ Tài sản cố định (TSCĐ)
 • Nghiệp vụ Lương
  Nghiệp vụ Lương
 • Tự động hạch toán và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ
  Tự động hạch toán và thực hiện
  các bút toán kết chuyển cuối kỳ
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính và quản trị
  Cung cấp đầy đủ báo cáo
  tài chính và quản trị
MISA Bamboo.NET 2020
MISA Bamboo.NET 2020